Home » Projectes

Projectes

Pla TAC (Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement)

Objectiu últim: posar les tecnologies al servei d’una millora en els processos d’ensenyament-aprenentatge, d’avaluació i d’organització, que de forma quotidiana es desenvolupen a l’entorn, al centre i a l’aula.

Els eixos en els quals s’està treballant aquest curs són:
  • Consolidar Implementació Educat 2.0 (1r a 3r d’ESO): procés, connectivitat, normativa i control
  • Consolidar l’ús del llibre digital com a eina de treball
  • Introduir nova eina de comunicació i gestió: la Plataforma digital
  • Fer el seguiment dels diferents recursos informàtics del centre

Projecte lingüístic

El curs 10-11 es va redactar el Projecte lingüístic del centre. Aquest curs s’estan realitzant dues de les actuacions previstes.
  • Amb l’objectiu general d’afavorir l’ús social del català fora de l’aula s’ha organitzat un projecte de voluntaris lingüístics: “Compartim converses”. Durant unes 10 sessions (hores de pati), alumnes catalanoparlants (mediadors de 3r) duran a terme unes converses sobre temes pactats amb l’alumnat de l’aula d’acollida. Els objectius específics són: millorar el nivell de llengua oral dels aprenents i crear actituds lingüístiques favorables per a l’ús espontani del català. I, crear vincles i llaços socials a través de noves amistats i coneixences que ajudaran els companys a integrar-se lingüísticament, socialment i culturalment.
  • Amb l’objectiu general de reconèixer i aprofitar la diversitat lingüística de l’alumnat del centre s’ha elaborat un registre de les diferents llengües complementàries o familiars de tot l’alumnat del centre, mitjançant unes enquestes. Els resultats d’aquesta enquesta sociolingüística estan a disposició del claustre.

Pla d'Impuls a la Lectura

Des d’aquest curs el Pla Farreras és centre prioritzat per participar en el Pla d’Impuls de la Lectura. Aquest pla es fonamenta en els eixos següents:
  • Saber llegir
  • Llegir per aprendre: l'ús de la lectura per a l'aprenentatge. Els alumnes han de desenvolupar la seva responsabilitat en l'aprenentatge i tenir la capacitat d'utilitzar la lectura com a eina per a l'accés a la informació, la descoberta i l'ampliació de coneixements, és a dir, l'ús de la lectura com a instrument d'aprenentatge en totes les àrees del currículum.
  • Gust per llegir: el gust per llegir s'adquireix desenvolupant l'hàbit lector i fomentant la lectura sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s'ha llegit, sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o escrites i sabent-ho compartir.

Aquest pla es desenvoluparà fins el 2014 i es concreta amb un seguit d’actuacions d’assessorament i formació. S’iniciaran dues línies d’actuació: Diagnosi del tractament de la lectura al centre educatiu i a lectura i anàlisi i millora d’activitats de lectura des de l’enfocament de la perspectiva de l’alumne i de l’ensenyament explícit d’estratègies i habilitats lectores.

El Temps de Llegir i les actuacions incloses de potenciació de la lectura (punt de lectura, visites d’autor,...) quedaran englobades en aquest pla.